DISQ CLUB SVERIGE – bestämmelser och villkor

 1. Ingående av avtal. Frakt och returpolicy
 2. Abonnemangsavgifter
 3. Parternas tjänster och skyldigheter
 4. Tillgång till DISQ-träning och/eller personlig tränare online
 5. Garanti, risk och ansvar
 6. Uppsägning
 7. Immateriella rättigheter
 8. Kommunikation
 9. Slutliga bestämmelser

DISQ SVERIGE AB © 2022

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla befintliga och framtida avtal som ingåtts mellan DISQ-Club Sverige AB org nr 559346-2301 nedan kallad DISQ Sverige och en medlem, såvida inte DISQ Sverige och Medlemmen skriftligen kommer överens om något annat innan avtalet ingås.

Enkelt uttryckt,

Dessa villkor gäller för alla deltagare som följer DISQ (online personlig) träning.

Definitioner

– DISQ: med säte i Nacka. Adress: Björkholmsvägen 168, 132 52 Saltsjö-Boo

– Medlem: en person som är 18 år eller äldre och som har tecknat ett abonnemang hos DISQ SVERIGE.

– Avtalet: avtalet mellan DISQ och medlemmen.

– DISQ Mobile Gym: Ett patenterad mobilt träningsredskap som levereras av DISQ SVERIGE.

 1. Ingående av avtal

1:1. Avtalet mellan DISQ SVERIGE AB – nedan kallat DISQ – och medlemmen ingås genom onlineregistrering via ett online formulär på DISQ´s webbplats. Efter att Medlemmen har gjort den första betalningen och efter registrering hos DISQ är avtalet giltigt, även om den första betalningen är noll.

 1. Avtalet är strikt personligt och kan endast överföras efter tillstånd från DISQ.
 1. Efter att ha registrerat sig online har en medlem rätt att informera DISQ om att han/hon avsäger sig avtalet, utan betalning av en straffavgift och utan att ange en anledning, inom 14 dagar efter köpet. Avbokningen måste göras skriftligen (online).
 1. Frakt och Returpolicy. DISQ skickar ditt DISQ mobile gym till dig via DHL eller liknande företag inom 3-4 arbetsdagar. Fraktkostnad för Sverige är 100 kr.
 1. Om medlemmen beslutar sig för att frånträda avtalet inom ångerfristen på 14 dagar har DISQ rätt att ta ut kostnader för det antal dagar som medlemmen har kunnat använda de faciliteter som erbjuds av DISQ.
 1. Om du beslutar att avbryta köpet, varigenom en DISQ Mobile Gym har levererats till medlemmen, måste DISQ Mobile Gym enheten returneras till DISQ oskadad i sin ursprungliga förpackning. För detta får medlemmen en returlabel.
 1. DISQ ingår endast avtal med personer som är minst 18 år gamla. Medlemmen garanterar att han eller hon anger ett korrekt födelsedatum. DISQ har rätt till att upplösa avtalet om det visar sig att medlemmen är yngre än 18 år.

DISQ SVERIGE AB © 2022

 1. DISQ behandlar medlemmens personuppgifter inom ramen för tillämpliga lagar och förordningar om skydd av privatlivet, särskilt personuppgiftslagen (GDPR), på ett sätt och för de ändamål som beskrivs mer detaljerat nedan.
 1. I samband med affärsverksamhet behandlar DISQ personuppgifterna för följande ändamål:
 1. Fakturering
 1. Administration av kundfordringar
 1. Hantering av klagomål och tvistlösning
 1. Att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier och oegentligheter
 1. För marknadsundersökningar och kommersiella ändamål såsom försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter relaterade till DISQ´s tjänster.
 1. DISQ får lämna denna information till en tredje part till vilken den har tilldelat fordran inom ramen för ovan nämnda ändamål.

DISQ SVERIGE AB © 2022

Enkelt uttryckt,

Efter registrering via DISQ´s webbplats blir du DISQ-medlem. När du har fått din DISQ Mobile Gym har du 14 dagar på dig att annullera din registrering. Inköpspriset (exklusive fraktkostnader) återbetalas till ditt konto.

Du lovar att du kommer att ange rätt information när du registrerar dig på webbplatsen. DISQ lagrar dina data för att kunna använda dem för normal affärsverksamhet.

DISQ SVERIGE AB © 2022

2 Abonnemangsavgifter

 1. Avtalet ingås för den överenskomna avtalstiden period 1. Avtalets löptid är 3, 6 eller 12 månader och kan inte sägas upp i förtid. När du betalat överenskommen avgift för period 1 så äger du din fysiska DISQ. Efter avslutad period kan du förlänga prenumerationen som löper tills vidare, den så kallade DISQ Daily Workout (förlängningen) – kan sägas upp varje månad. Detta avtal löper tills skriftlig uppsägning sker (uppsägningstiden är 1 månad).
 1. Ikraftträdande datumet kommer att fastställas vid tidpunkten för registreringen, om inte annat överenskommits. Den första betalningsperioden börjar på detta giltighetsdatum.
 1. Betalning sker automatiskt vid registrering, genom auktorisering via DISQ betalsystem Klarna. De allmänna villkoren för Klarna (betalsystem) gäller även för överföringen.
 1. Betalningen debiteras automatiskt varje månad runt det datum då medlemmen har registrerat sig. DISQ ansvarar inte för eventuella fel och/eller fel som uppstår vid överföring av medel. Om problem uppstår måste medlemmen kontakta sin bank.
 1. Betalningsskyldigheten börjar när DISQ har erhållit registreringen.
 1. Medlemmen är skyldig prenumerationsavgiften under hela avtalstiden.
 1. Vid sent mottagande av det förfallna beloppet kommer ett andra försök att inkassera eller begära att fortfarande betala detta. Om medlemmen har försummat efter ett sådant andra försök av DISQ kommer anspråket att överlämnas för inkasso. Alla kostnader som uppkommit för detta är för medlemmens räkning.
 1. DISQ har rätt att avsluta förhållandet med medlemmen vid betalningsskulder utan att betalningsskyldigheten upphör.
 1. Tillfälligt betalningsinställandet är inte tillåtet.

Enkelt uttryckt,

Din prenumeration på DISQ varar i 3, 6 eller 12 månader. Därefter kan du fortsätta din prenumeration kallad prenumeration 2 till en kostnad av 199 kr per månad med en månads uppsägning. Du kan inte förkorta prenumerationstid 1 som är en förutsättning för att du ska bli ägare till din DISQ. Du är skyldig att betala prenumerationsavgiften i tid.

DISQ SVERIGE AB © 2022

 1. Parternas tjänster och skyldigheter

3:1. DISQ tillhandahåller skräddarsydda personliga tjänster i form av rådgivning och vägledning baserad på fyra pelare: livsstil, näring, träning och återhämtning.

 1. De tjänster som DISQ skall tillhandahålla äger rum från och med avtalets ikraftträdande.
 1. Eftersom TJÄNSTERNA i DISQ tillhandahålls online kan DISQ inte garantera att dess tjänster är tillgängliga när som helst på någon plats och att detta görs på ett säkert sätt eller att fel löses eller att tjänsterna/produkterna är fria från virus eller annan möjlig skadlig programvara eller komponenter.
 1. DISQ kommer alltid att behandla all information som mottagits från medlemmen konfidentiellt.
 1. Åsidosättande av medlemmens rättigheter skall rapporteras via e-post till contact@disq-club.se Efter rapporten kommer DISQ att undersöka överträdelsen av olaglig information inom rimlig tid och, om möjligt, vidta åtgärder mot den.
 1. Om medlemmen har hälsoproblem eller tvivel om sin hälsa eller lämplighet måste medlemmen samråda med sin allmänläkare innan han eller hon påbörjar sin DISQ träning.
 1. Medlemmen är skyldig att lämna korrekta och fullständiga uppgifter i allmänhet.
 1. Medlemmen förklarar att den information som lämnas, såsom den som lämnas för registrering, är korrekt och fullständig och att den, om den ändras, kommer att justeras av medlemmen.
 1. Medlemmen får inte ge tredje part tillträde till DISQ genom sin egen registrering. I händelse av en överträdelse är medlemmen fullt ansvarig för den direkta och indirekta skadan av denna.
 1. Medlemmen är fullt ansvarig för all skada på DISQ och tredje part till följd av den information som delas av medlemmen.

DISQ SVERIGE AB © 2022

 1. Medlemmen samtycker till att DISQ lagrar, behandlar och använder alla uppgifter som medlemmen lämnat in och genererat genom användning enligt vad som beskrivs i artikel 1.8 av dessa allmänna villkor.
 1. DISQ förbehåller sig rätten att ändra eller annullera en del av eller hela funktionaliteten hos en eller flera delar av DISQ när som helst under en viss tidsperiod eller för alltid. Kunden kommer alltid att informeras om detta i god tid. Till följd av en ändring eller uppsägning kan en del av eller all information som delas av medlemmen inte vara tillgänglig eller gå förlorad.
 1. Vid en ändring enligt punkt 12 i denna artikel har medlemmen endast rätt till en proportionell återbetalning av det belopp som redan betalats (i förväg) till DISQ.

Enkelt uttryckt,

Ingen är perfekt, inte heller DISQ. DISQ gör sitt bästa för att leverera sina tjänster så snabbt och så bra som möjligt. Om du vill hjälpa oss genom feedback är vi alltid öppna för det. 

DISQ respekterar upphovsrätten och förväntar sig att du ska göra detsamma. Om du lämnar information som du inte borde ha lämnat och DISQ lider skada till följd av detta är du ansvarig. Se till att du har konsulterat en läkare innan du börjar med DISQ, du är ansvarig för din egen hälsa. DISQ kan alltid besluta att sluta tillhandahålla sina tjänster. Naturligtvis säkerställer DISQ sedan en bra hantering av ärenden.

DISQ SVERIGE AB © 2022

 1. Tillgång till DISQ-träning och/eller personlig tränare online

4:1.  Efter det att avtalet och betalningen har ingåtts har medlemmen tillgång till sitt eget DISQ-konto. För detta ändamål använder en medlem sitt personliga lösenord.

 1. Efter att ha loggat in på webbplatsen har varje medlem daglig tillgång till ”21 Dagars Challenge” och efter det ”Daily DISQ Workouts”.
 1. Varje medlem har möjlighet att kontakta en av DISQ personliga tränare online. Kontakterna mellan dem sker via e-post främst och eventuellt via framtida app.
 1. Varje medlem tillhandahåller onlineinformation från den personliga tränaren.
 1. All information som medlemmen lämnar till den personliga utbildaren skall behandlas av DISQ med strikt förtroende.

Enkelt uttryckt,

Som DISQ-medlem har du alltid tillgång till ditt eget konto och du kan ta online kontakt med din personliga tränare.

DISQ SVERIGE AB © 2022

 1. Garanti-, risk- och ansvarsmaterial m.m.

5:1. Garantitiden på DISQ Mobile Gym (DISQ-bälte och fotledsremmar) är 1 år. DISQ är ett redskap och utsätts för slitage.

 1. Om skada har uppstått under transporten av DISQ-enheten, vänligen kontakta DISQ via e-post contact@disq-club.se DISQ kommer naturligtvis att tillhandahålla nytt material och du kommer att informeras om hanteringen av detta.
 1. Om en defekt uppstår när du använder din DISQ Mobile Gym, vänligen kontakta DISQ via e-post: contact@disq-club.se. Du kommer att få svar på din e-post så snart som möjligt (inom 48 timmar).
 1. Om det finns en ersättning av DISQ-material som faller inom garantiperioden debiteras inga kostnader för service och retur.
 1. DISQ ansvarar inte för skada av medlemmen som har uppstått till följd av felaktig användning av webbplatsen.
 1. DISQ ansvarar inte för skador som medlemmen ådragit sig till följd av felaktig användning av de tjänster som tillhandahålls av DISQ och användningen av DISQ Mobile Gym.
 1. DISQ ansvarar inte för skada till följd av felaktiga uppgifter från medlemmen.
 1. DISQ ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att medlemmen inte har följt DISQ´s råd på rätt sätt.
 1. DISQ är inte en medicinsk organisation och är inte utrustad för att ge dig medicinsk rådgivning eller ställa en medicinsk diagnos. För specifika råd bör du alltid söka hjälp av en allmänläkare, special läkare eller sjukvårdare.
 1. DISQ ansvarar inte för konsekvenser som uppstår till följd av en okänd och/eller dold hälsoaspekt och ansvarar inte för skada, fysisk skada eller sjukdom som uppstår till följd av eller är relaterad till användningen av de tjänster som tillhandahålls av DISQ.
 1. I samtliga fall där ansvar kan ligga på DISQ:s sida är DISQ´s ansvar begränsat till det belopp som i ett visst fall betalas ut av DISQ:s ansvarsförsäkringsgivare. I händelse av att DISQ:s ansvarsförsäkringsgivare inte gör någon betalning är DISQ:s ansvar begränsat till fem gånger det belopp som DISQ debiterar medlemmen.
 1. Användningen av DISQ Mobile Gym och DISQ tjänster sker helt på medlemmens egen risk.
 1. DISQ och alla dess anställda tar inget ansvar för materiell eller immateriell skada till följd av olycka eller skada för deltagaren och/eller tredje part, som uppstår på vilket sätt som helst.
 1. DISQ och alla dess anställda tar inget ansvar för skada, förlust eller stöld av medlemmens och/eller tredje parts egendom.
 1. Medlemmen är ansvarig för skada som orsakats mott DISQ´s egendom, om denna skada beror på vårdslöshet och/eller medlemmens fel.

DISQ SVERIGE AB © 2022

Enkelt uttryckt,

DISQ ansvarar inte för skador på dig eller dina tillhörigheter. Så var uppmärksam på dig själv och dina saker.

 1. Uppsägning av medlemskap

6:1. Ett medlemskap upphör efter det att avtalsperioden löper ut. Och medlemmen sagt upp sitt medlemskap. Uppsägningstid 1 månad*

 1. Medlemmen kan inte avsluta sitt medlemskap i förtid.**
 1. DISQ förbehåller sig rätten att säga upp avtalet i händelse av allvarligt eller upprepat oacceptabelt beteende från medlemmens uppmaning i kontakterna med den personliga tränaren eller under DISQ-evenemang utan återbetalning av någon betalning och utan att betalningsskyldigheten upphör under avtalets fortsatta löptid.
 1. Tillfälligt uppehåll/frysning av abonnemanget är endast tillåtet vid långvarig sjukdom och/eller allvarlig skada under följande förhållanden:
 1. Uppehåll/frysning av abonnemanget är endast möjlig mot uppvisande av ett läkarintyg från en läkare, om inte annat överenskommits.
 1. Uppehåll/frysning av abonnemanget är aldrig möjlig med retroaktiv verkan.
 1. Medlemmens betalningsförpliktelse upphävs under den faktiska tiden för upphävandet.
 1. Slutdatumet för medlemskapet skjuts upp med den period som motsvarar avstängningen.

Enkelt uttryckt,

Din prenumeration avslutas automatiskt efter 3, 6 eller 12 månader.* Du kan alltid förnya prenumerationen. Du kan inte sluta under tiden, såvida du inte lämnar ett uttalande från läkaren eller i samråd med DISQ.

** Ett undantag från detta är DISQ Daily Workout (förlängning period 2) – det kan sägas upp varje månad. Detta avtal löper tills skriftlig uppsägning inkommit från kund (uppsägningstiden är 1 månad).

DISQ SVERIGE AB © 2022

 1. Immateriella rättigheter

7:1. Efter att ditt medlemskap har upphört kommer vi att ta bort alla dina uppgifter från vår databas, såvida du inte uttryckligen har gett tillstånd att behålla dem (tillfälligt). DISQ garanterar din integritet under den tiden.

 1. Genom att acceptera dessa allmänna villkor bekräftar medlemmen uttryckligen
 1. Den levererade DISQ Mobile Gym blir medlemmens egendom efter abonnemangsperioden (3, 6 eller 12 månader) Dvs om alla betalningsskyldigheter har uppfyllts – detta kan också vara en engångsbetalning.
 1. DISQ ger medlemmen en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke överförbar och återkallelig (DISQ) rätt att använda DISQ´s produkter och tjänster för personliga ändamål och på de villkor som anges i dessa allmänna villkor.
 1. Vid uppsägning av medlemskapet (efter utgången av avtalsperioden eller i händelse av förtids uppsägning av DISQ på grund av artikel 8.3) upphör medlemmens rätt att använda de produkter som levereras av DISQ (med undantag för DISQ Mobile Gym) och tjänsterna upphör att gälla. De produkter och tjänster som levereras under medlemskap tiden förblir DISQ´s egendom och kommer inte att göras tillgängliga för medlemmen efter att avtalstiden har löpt ut.
 1. Medlemmen är uttryckligen förbjuden att kopiera, ändra, publicera, använda mönster, information, bilder och annat innehåll från DISQ för direkta eller indirekta kommersiella ändamål, såvida inte detta uttryckligen har överenskommits skriftligen med DISQ.
 1. Genom att godta dessa allmänna villkor ger medlemmen tillstånd att publicera bilder som gjorts av DISQ under “evenemang och/eller utomhusutbildning” och att använda dem för kommersiella ändamål.

Enkelt uttryckt,

Din DISQ (inklusive livsstilsråd, din träning och meddelanden från din personliga tränare) riktar sig till dig och är endast avsedd för dig. Det är inte meningen att du offentliggör denna information och delar den med andra, annars kommer DISQ inte längre att ha rätt att existera. Naturligtvis kan du diskutera allt du lär dig med människorna omkring dig. Men starta inte din egen version av DISQ baserat på DISQ´s information.

DISQ SVERIGE AB © 2022

 1. Kommunikation

8:1. Kommunikation kan ske på olika sätt av DISQ såsom uppdateringsmeddelanden eller påminnelser, e-post eller på annat sätt.

 1. Medlemmen samtycker till att DISQ kan vända sig till medlemmen för ändringar eller uppdateringar av tjänsterna, om den anser det nödvändigt.
 1. Medlemmen samtycker till att DISQ kan vända sig till medlemmen för kommersiella ändamål. Medlemmen har möjlighet att efter mottagandet av en första kontakt. Ange att han eller hon inte längre vill bli kontaktad.
 1. Medlemmen förpliktar sig inte skicka skräppost eller på annat sätt oönskad kommunikation (av kommersiell karaktär eller på annat sätt), inklusive (men inte begränsat till) hotfull, aggressiv, obscent, ärekränkande, intrång, integritetsintrång eller reklam innehållande kommunikation. Att agera i strid med dessa villkor kan leda till omedelbar nekad tillgång till och användning av DISQ´s tjänster och uppsägning av medlemskap.

DISQ SVERIGE AB © 2022

 1. DISQ har alltid fritt att radera användarens kommunikation eller andra delar av den delade informationen utan föregående meddelande, om innehållet i dessa meddelanden och information motiverar att de tas bort.
 1. Slutliga bestämmelser

9:1. Dessa villkor och alla avtal som ingås av eller med DISQ regleras uteslutande av svensk lag.

 1. Alla tvister som uppstår till följd av avtalet mellan DISQ och en medlem kommer att skjutas till den behöriga domstolen i Sverige.
 1. Genom att ingå ett medlemskap förklarar medlemmen sig känna till och acceptera de allmänna villkoren, så att dessa allmänna villkor bildar en helhet med den registrering som avses i artikel 3 som helhet av dessa allmänna villkor och utgör därför tillsammans avtalet.
 1. DISQ har rätt att ändra de allmänna villkoren. Ändrade allmänna villkor gäller för nya medlemmar och medlemmar vars prenumeration (medlemskap) förlängs.

DISQ SVERIGE AB © 2022